Фенкојлери

Различни типови на грејно-ладилни тела, фан коилери, согласно барањата на ентериерот, со контрола како што ќе ја изберете и со строги граници на дозволена бука.

Вентилоконвектори за вертикална монтажа, со и без маска, за хоризонтална монтажа, за инсталација во спуштен плафон или касетен, како и за поврзување на канали.

Нудиме производи од различни производители, зависно од моделите кои Вам Ви се допаѓаат.