Санитарна топла вода

За искористување на енергијата од сонцето , нудиме инжинерски решенија за конекција на топлинските пумпи на бојлери , кои со соодветна автоматика ја користат бесплатната сончева енергија за греење на санитарна топла вода . Истата вода може да се користи и за греење на Вашите базени , без разлика дали се внатрешни и надворешни . Со поврзување на веќе спомнатите топлински пумпи , Вашите сметки ќе Ве изненадат