Прецизни уреди за систем сали

Кога е потребно одржување на зададена температура и влага, брз дозволени осцилации, тогаш е потребен избор на специјализирани уреди наменети за систем сали на административни објекти, сервер сали, банки итн.
КОМФОР КЛИМА нуди различни модели со директно фреонско ладење или водено ладење, соодветна автоматика за централен надзор и алармирање грешки. Производите се од светски познати производители, што е гаранција за нивната стабилност. Нудиме испорака, монтажа и одржување.