Лиценци

Лиценца Б за изведувач на градби Втора категорија