Изолација Во цевка

различни дебелини за различни димензии